5 (intense) [+emotion, relaxation, concern] profundo; [+recession] grave; [+sigh] profundo; hondo. to take a deep breath respirar profundamente or hondo or a pleno pulmón. the play made a deep impression on me la obra me impresionó profundamente. to be in deep mourning estar de luto riguroso.. "/>